Multiusos Fontes do Sar

Solicitude de Información

Cursos de Padel

Solicitude

Unha vez cuberto o formulario aquí presente e enviado, responderémoslle para confirmar a súa inscrición segundo as prazas dispoñibles. Tamén lle informaremos do método de pagamento para formalizar a inscrición.

Datos

Se fose a inscrición de un menor de idade, aquí terá que cubrir os datos do titor.

Autorización de Menores

Cursiño

Confirmación

Os alumnos inscritos nos cursos de NON ABONADOS, afirman estar empadroados no Concello de Santiago.

XESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ESPECTÁCULOS S.L (en diante XADE) informa de que os datos marcados como obrigatorios son necesarios para xestionar as altas en cursos e para o mentemento da relación contractual entre as partes, para o cal realizaranse avisos e alertas tanto ao correo electrónico do titular como ao teléfono, ou mediante o envío de SMS. Declara ter o consentimento para a comunicación dos datos dos terceiros identificados que xunto cos seus, serán incorporados a un ficheiro, tratados segundo a Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal e non serán obxeto de cesión a terceiras empresas.

Poderán exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo postal remitido a Rúa Diego Bernal s/n, 15702 de Santiago de Compostela, previa acreditación da persoalidade.

Normativa dos cursos:

 • A persoa que esté inscrita nun curso non se poderá apuntar en ningunha lista de espera.
 • Na lista de espera, terán preferencia os ABONADOS sobre os NON ABONADOS.
 • Deberase pagar o curso ao realizar a inscrición de xeito presencial na recepción das piscinas Fontes do Sar.
 • En periodos de cursos trimestrais ou cuadrimestrais haberá a opción de facer a inscrición mes a mes, debendo realizar sempre a renovación antes de que remate o mes no que se está inscrito.
 • Os periodos de preferencia para manter a mesma praza serán só para os ABONADOS.
 • Non se pode cambiar o curso unha vez reservado e non se realizarán devolucións.
 • Recoméndase gardar o tique para posibles reclamacións.
 • Para inscribirse nos cursos como NON ABONADO será imprescindible estar empadroado/a no Concello de Santiago.
 • O cursiño de adultos celebrarase se conta cun mínimo de tres inscritos, e o de nenos se hai polo menos catro.
 • A ubicación nos cursiños deberá facerse en función do nivel.
 • A dirección gárdase o dereito a cambiar de curso ou devolver o importe a todas aquelas persoas que non se anotasen nun nivel adecuado.

Enviar