Aviso legal

1. Datos técnicos da empresa e de contacto

  • Información sobre o titular do sitio web:
  • Razón social: Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos, SL
  • CIF/NIF: B-15.792.864
  • Domicilio social: Rúa Diego Bernal, s/n, Santiago de Compostela
  • Teléfono: 981 568 160
  • E-mail: multiusos@multiusos.net
  • Rexistro Mercantil de A Coruña: Tomo 2.493, Folio 203, Folla C-27138

2. Dereitos de Propiedade Intelectual. Todos os contidos do sitio web, incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto, son propiedade de XADE, en diante “o Titular” ou dos proveedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A compilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva do Titular e se atopa protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do sitio web son titularidade do Titular e están debidamente rexistrados.

Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade do Titular ou das entidades proveedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen a expresa autorización por parte do titular de dito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima do sitio web.

3. Manifestacións

O Titular manifiesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. No entanto, non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.

O sitio web podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. O Titular non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede á web exonera ao Titular de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidera producirlle.

4. Limitación de responsabilidade

O Titular non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web ou á información contida no mesmo. O Titular non será responsable dos daños ou perxuizos, de calquera natureza, que poidan derivarse do uso do sitio web.

O Titular exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web.

5. Enlaces e hipervínculos

O titulares de outros sitios web que desexen crear un hipervínculo ao presente sitio web, comprométense a non establecer enlaces a sitios web nos que non apareza o logotipo do Titular e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.

Os titulares de outros sitios web que desexen crear un hipervínculo á web do Titular comprométense, asimesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de natureza racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan danar de calquera xeito o bo nome ou a imaxe do Titular.

A inclusión de hipervínculos na presente web, non implica necesariamente que o seu Titular manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza o enlace.

A presenza de hipervínculos na presente web ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, o Titular non se responsabiliza nin outorga garante de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto á comerciabilidade, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

6. Información de interese

Infórmase, aos efectos previstos na Lei 7/2017, de 2 de noviembre, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de mayo de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo, que XADE non está adherida a unha entidade de resolución alternativa de litixios de consumo nin ven obrigada a participar no procedemento perante ningunha de tales entidades. En todo caso, a Xunta Arbitral de Consumo de Galicia (https://consumo.xunta.gal/gl/consumidores/arbitraxe), é unha entidade de resolución alternativa de conflitos de consumo acreditada perante a UE, cuxa intervención é voluntaria para as partes e perante a que XADE declina, neste momento, a súa participación.