Aviso legal

Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos, S.L. (en diante “XADE”) administradora da páxina web www.multiusos.net , pon a disposición de todos os usuarios a información corporativa básica e as correspondentes condicións de uso, tanto de contidos coma de servizo.

1. Identificación

XADE, con C.I.F. B15792864, ten o seu enderezo fiscal na Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela con inscrición no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 2.493, Folio 203, Folla C-27138.

2. Condicións de uso

XADE poderá modificar en calquera momento a información presentada na Web ou ben, de existir, a oferta comercial, sobre todo no que respecta a prezos, promocións ou calquera outro tipo de servizos profesionais.

Os contidos da web de XADE poderán, en ocasións, mostrar información profesional sobre algúns servizos. No caso de que a información facilitada non se correspondese, o cliente terá dereito a rescindir a eventual contratación sen ningún costo pola súa parte. XADE tentará de maneira continua que calquera información contida na Web sexa veraz e que non conteña erros tipográficos, e no caso de así producírense, procederíase á súa inmediata corrección.

As ligazóns, banners ou publicidade en xeral que contén esta Web conducen a sitios alleos a XADE e xestionados por terceiros, polo que non se responde de eses contidos nin do estado de ditos sitios.

3. Propiedade Intelectual

Non poderá reproducirse o sitio web (total ou parcialmente), duplicar, copiar nin explotar para calquera fin comercial ou doutro tipo que non estea expresamente permitido por XADE. Porén, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou que, de calquera maneira podan causar calquera tipo de prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

A modificación dos materiais ou o uso dos mesmos para outro fin constitúen unha violación dos dereitos de propiedade intelectual.